Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Νέες προδιαγραφές για τις παιδικές χαρές.

Υπουργική απόφαση για την οργάνωση και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, τροποποιητική και συμπληρωματική της προηγούμενης απόφασης του 2009, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Πλέον, για να κατασκευάσει ένας δήμος παιδική χαρά, είναι απαραίτητη η ύπαρξη πιστοποιητικού λειτουργίας.

H απόφαση ορίζει τις προδιαγραφές των παιδικών χαρών όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Καθορίζει επίσης τις ευθύνες των κατασκευαστών των παιχνιδιών και επιβάλλει την πιστοποίηση του εξοπλισμού από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου για τον εξοπλισμό.

Ακόμα, προσδιορίζει το πεδίο ευθύνης των δημοτικών Αρχών και οι προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη δημιουργία, συντήρηση και ανακαίνιση των παιδικών χαρών.

Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες παιδικές χαρές, για τους εξοπλισμούς που έχουν εγκατασταθεί μετά τον Νοέμβριο του 1998, εφαρμόζονται τα πρότυπα που ίσχυαν κατά τον χρόνο της εγκατάστασής τους. Για εξοπλισμούς για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος εγκατάστασης, ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά στοιχεία, ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση συγκρότησης και λειτουργίας Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου