Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Δ. Σκούφης : Διαχείριση των μεγάλων ( όπως ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ) χρηματικών ταμειακών διαθεσίμων προς όφελος του δήμου και όχι του τραπεζικού συστήματος.

Επιστολή του Δημήτρη Σκούφη και πολλά ερωτήματα για την διαχείριση των ταμειακών υπολοίπων του δήμου. 
Προς: ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ        
-  κ. Καμπόσο Δημήτρη, Δήμαρχο Άργους-Μυκηνών & Πρόεδρο Οικον. Επιτροπής
-  κ. Θ. Βασιλόπουλο πρόεδρο ΔΣ
-  Δ/νση οικονομικού
   (υπόψη κ. Αθανασόπουλου)ΘΕΜΑ: Χρηματικά-Ταμειακά διαθέσιμα.
Σχετ: α. έγγραφο μου από 20-2-12
Σχετ: β. έγγραφο μου από 17-10-12

         Επανέρχομαι  στο θέμα  της εκ μέρους του Δήμου διαχείρισης των χρηματικών-ταμειακών διαθεσίμων του και παρακαλώ για μια ακόμη (τρίτη) φορά να έχω τις αναλυτικές  απαντήσεις σας σε κάθε ένα από τα παρακάτω ερωτήματα μου :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 παρ. 2 «Έντοκη κατάθεση εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» του Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ. το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.
Τα υπόλοιπα ταμιακά διαθέσιμα είναι δυνατόν να κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.
         Δεδομένου ότι ο Δήμαρχος  έχει αναφερθεί δημοσίως ( ΜΜΕ κλπ) πολλές φοράς στα υψηλά ταμειακά  διαθέσιμα  του Δήμου χωρίς καμία ποτέ σχετική προηγούμενη αναλυτική για το θέμα ενημέρωση του Δ.Σ. , παρακαλώ να με πληροφορήσετε γραπτώς τα εξής :
-       Αν ο Δήμος έχει επιλέξει συνεργασία με κάποια ή κάποιο τραπεζικά κλπ ιδρύματα και με ποιες ενέργειες, προϋποθέσεις,εγκρίσεις κλπ για την κατάθεση σε αυτά κλπ των εκάστοτε  ταμειακών του διαθεσίμων .


(σας υπενθυμίζω ότι με την επισυναπτόμενη  υπό α/α.14/2011 απόφαση του ΔΣ του Δήμου μας είχε αποφασιστεί:
1.Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα τραπεζοπιστωτικά ιδρύματα του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου και
2. Είχε παρασχεθεί εξουσιοδότηση στην Οικονομική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών)
-      Αν τοποθετεί τα διαθέσιμα του σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.
-      Αν για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των διαθεσίμων του έχει προχωρήσει σε ένα βραχυπρόθεσμο έστω ή και μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των  ταμειακών υποχρεώσεών  του, όπως αυτές προκύπτουν  συνδεόμενες με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του (εισροές-εκροές άλλως cash flοw) και αν ναι τι οικονομικό όφελος πρόεκυψε για τον προϋπολογισμό του Δήμου κατά το οικ. έτος 2011 και 2012απο την αιτία αυτή.
-      τέλος πως εκμεταλλεύεται στο χρονικό αυτό διάστημα του 2013 (προθεσμιακή κατάθεση πχ και με τι επιτόκιο κλπ) τα  υψηλά  ταμειακά του διαθέσιμα, που μπορεί κατά περίπτωση να  φθάνουν όπως έχει δηλωθεί   και τα 8,5 εκατ € για επιτύχει το καλύτερο δυνατό για τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικό αποτέλεσμα.
       Ακόμη  παρακαλώ μεταξύ των άλλων σημειώστε  με ποια απόφαση η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε το 2011 ό,τι αποφάσισε για το υπόψη θέμα, όπως και εάν οι αποφάσεις αυτές τόσο του ΔΣ όσο και της ΟΕ δεσμεύουν την διοίκηση του Δήμου για το σύνολο της θητείας της- κάτι που  σε καμία περίπτωση- ούτε αμέσως ούτε εμμέσως- δεν προκύπτει τουλάχιστον από το περιεχόμενο της απόφασης αριθμ.14/2011 του ΔΣ, που έχω στη διάθεση μου.
Σε αντίθετη περίπτωση δικαιολογήστε μου γιατί η διοίκηση του Δήμου με  δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας δεν αναζήτησε έως σήμερα πιο αποδοτικά καταθετικά προθεσμιακά κλπ επιτόκια για την ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της οικονομικής θέσης κλπ κλπ του Δήμου.
           Τέλος σας πληροφορώ ότι εξακολουθώ να πιστεύω πως η εκ μέρους σας έως σήμερα μεγάλη καθυστέρηση-αδιαφορία να μου δοθεί κάποια απάντηση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν οφείλετε σε κάποιο ιδιαίτερο λόγο, αλλά ας πούμε σε ..φόρτο εργασίας.
           Τέλος είμαι σίγουρος πως μετά την απάντηση σας θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια  συζήτηση  και  ανταλλαγή απόψεων  στο θέμα.  

Με εκτίμηση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος  Δήμου Άργους-Μυκηνών
(Δημοτική Ενότητα Λυρκείας)
(Αποστέλλεται με email για το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
 (άρθρο 5, παρ. 1 του Νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ138 Α΄-16/06/2011) «Για την Ηλεκτρονική  διακυβέρνηση κλπ)
Συνημμένα: το (α) &(β) σχετικό και η αριθμ.14/2011 αποφ. του ΔΣ                                          
                                                                                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου